توضیحات کامل :

 جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران


جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ

لغات و اصطلاحات 1

افتراق ناحیه ای :Area differentiation

 توسعه کشت شهر:Agro polatan development

صرفه جویی تجمع :Agglomerationeconomy

انطباق :adaptive

دسترسی :Accessibility

مرحله شتاب :Acceleration stage

تقسیمات اداری : Administratire diristions

جغرافیای انسانی(قدیم) :anthropogeography

تباین مکانی :Areal differentiation

میانگین،متوسط :Average

نائل آمدن :Achive

برنامه اجرایی :Action plan

هدف :Aim

ارزیابی،برآوردکردن :Assess

جهت :Aspect

نرم افزارآرک ویو :Arcviwe

تجزیه وتحلیل :Analysis

روستای متراکم :Agglomerated village

مدل تجمع Agglomerated model

موقعیت مطلق :Abstrct position

نقطه شکست :Breeking point

 balance of payment: پرداخت موازنه

صنعت پایه ،صنعت مادر :Basic industry

مرز :Boundory

سرمایه :Capital

انباشت سرمایه :Capital accumulation


مجموعه تست

A. Choose the word or phrase that best completes the conversation.

1- "why didn’t ad drew win the election?"

"well, …………… he lied about his background worked against him."

1. The facts are 2. because 3. when 4.the fact that

2- "Are we the only ones coming?"

"I asked Mary …………….. here, too."

1.be 2. to be 3. being 4. will be

3- "How long is the flight?"

"………… knowledge, it takes about 3 hours."

1. To the best of my 2. To my best

3. In my best 4. In best of my

4- "jane's daughter is very rude."

"you're right; she has no manners ………….."

1.however 2. Whatsoever

3. whenever 4. evermore

5- "can you wait while I run into the library?"

"OK, ……….. you hurry."

1.even though 2. As long as

3. when 4. Unless

6- "before last night, I hadn't seen Dered in years."

"Neither had I. …………. To see how he's changed."

1. It is interesting 2. I am interesting

3. I am interested 4. It is interested « 46» مهندسی عمران

7- "How is this game played?"

"Well the team ………….. the highest score wins."

1- Gets 2. Is getting

3. got 4. That gets

8- "Did miller win the election?"

"I'm not sure …………. Or not."

1. He won 2. That he won

3. If he won 4. Whether won

9- "why are you mad at John?"

"He's been making a lot of trouble ……… me lately."

1. For 2. To 3. With 4. By

10- "Let's move the class to another room."

"Well, there could be some problems ……….. that."

1. To do 2.we do 3. For us doing 4.in doing

پاسخنامه

الف - واژه ها و یا عباراتی را که به بهترین شکل گفتگوهای زیر را تکمیل میکنند برگزینید:

 -1 گزینه ( 4 ) صحیح است

چرا اندرو در انتخابات موفق نشد؟

خوب، ................... او در مورد گذشتهاش دروغ گفت به ضررش تمام شد" .

1 ) حقایق عبارتند از 2)چون

 )3 زمانی که 4) این حقیقت که

 -2 گزینه ( .2) صحیح است

آیا ما تنها کسانی هستیم که آمدهایم؟

من از Mary هم خواستم که این جا ......... .

 to be(2 be 1(

 will be (4 bing 3(

با توجه به معنای «بودن».

 -3 گزینه ( .1) صحیح است

پرواز چه مدت طول کشید؟

.........، در حدود سه ساعت طول کشید.

1 ) تا جایی که من میدانم. 2) به بهترین دانستهام.

3 ) در دانسته من 4) در بهترین دانسته من

 -4 گزینه (2) صحیح است.

"دختر ژان خیلی بی ادب است."

"حق با شما است. او .............بوئی از اخلاق نبرده است."

1 ) اگر چه، هرچند 2)به هیچ وجه،ابداً

3 ) هر زمان که، هنگامیکه 4) همیشه، در تمام وقت زبان تخصصی « 51»


 -5 گزینه (2) صحیح است.

"میتوانی صبر کنی تا من به سرعت سری به کتابخانه بزنم؟"

"خیلی خوب، ...............عجله داری."

1 ) هر چند که 2) به شرطی که، فقط چون

3 ) زمانی که، هر وقت که 4) مگر اینکه، مگر

6 - گزینه ( .1) صحیح است

تا قبل از دیشب، سالها بود که Derek . را ندیده بودم

من هم همین طور............... .

1 ) اینکه او چقدر عوض شده است را ببینم جالب است.

2 ) برام جالبه که عوض شدنش را ببینم.

3 ) علاقه مندم ببینم چقدر عوض شده.

4 ) علاقهمند است ببینم چقدر عوض شده

 -7 گزینه ( .4 ) صحیح است

" این بازی به چه شیوهای انجام میشود؟"

"خوب، تیمی که بالاترین امتیاز را کسب کند برنده میشود."

1 )کسب کند 2) کسب میکند

3 ) کسب کرد 4) که کسب کند

 -8 گزینه (3) پاسخ صحیح است.

آیا Miller در انتخابات پیروز شد؟

مطمئن نیستم................ یا نه.

.1 ) او برد 2) که او برد.

.3 ) آیا او برد 4) که برد.

 -9 گزینه ( .1 ) صحیح است

چرا از دست John عصبانی هستی؟

چون او اخیراً مشکلات زیادی ............... من ایجاد کرده است.

1 ) برای 2) به

3 )با 4)توسط

 ( -10 گزینه .3) صحیح است

بیایید کلاس را در اتاق دیگری تشکی دهیم.

خوب، میتواند(ممکن است) مشکلاتی وجود داشته باشد ............... آن.

1 ) انجام دادن 2) ما انجام میدهیم

3 ) برای ما برای انجام دادن 4) در انجام دادن


نوع فایل:Pdf

سایز :5.43 MB

 تعداد صفحه:177