توضیحات کامل :

پاورپوینت مهندسی ترافیک


فهرست:
_مهندسی ترافیک
_مقدمه
_تعریف مهندسی ترافیک
_نکات تاریخی
_اجزای مهندسی ترافیک
_مطالعه مشخصات ترافیک
_عملکرد ترافیک
_برنامه ریزی ترافیک
_طرح هندسی
_مدیریت ترافیک
_سازمان مهندسی ترافیک
_مهندس ترافیک
_حجم ترافیک
_دلایل افزایش ترافیک،
_دلایل بلند مدت و زیربنایی
_دلایل مقطعی و کوتاه مدت
_ادامه دلایل مقطعی و کوتاه مدت

 

مقدمه :

ترافیک پدیده ای است ناشی از جا به جایی انسان، حیوان، کالا و وسائل نقلیه از نقطه ای به نقطه دیگر. سه اصل ترافیک موسوم به مثلث اصول سه گانه ترافیک مشتمل بر مهندسی، آموزش، اجرای قوانین ترافیکی.
مهندسی ترافیک شاخه ای از مهندسی عمران است که با برنامه ریزی، طراحی مهندسی، مدیریت و کنترل ترافیک در ارتباط بوده و روابط بین وسائل نقلیه و شبکه ارتباطی را در جهت رسیدن به تردد های راحت و کارآمد توام با ایمنی کافی برای افراد و کالا مورد مطالعه قرار می دهد. در این فایل به مهندسی ترافیک و برخی مفاهیم آن در آن می پردازیم.